A nyelvi formák rendszere

 
A. Hangok, betűk
 

1.                 A magyar hangrendszer
1.1.              A magyar hangrendszer fő jellemzői
1.2.              A magyar hangrendszer fonémái
1.2.1.           Magánhangzók
1.2.1.1.        A magánhangzók képzési helyük és módjuk szerint
1.2.2.           Mássalhangzók
1.2.2.1.        A mássalhangzók képzési sajátosságaik szerint
2.                 Az ábécé és a betűrend
2.1.              A magyar ábécé betűi
2.2.              A betűrend
3.                 Hangtörvények
3.1.              Magánhangzótörvények
3.1.1.           Magánhangzó-harmónia
3.1.1.1.        Hangrend
3.1.1.2.        Hangrendi illeszkedés
3.1.1.2.1.     Szabályos illeszkedés
3.1.1.2.2.     Rendhagyó illeszkedés
3.1.1.3.        Ajakműködés szerinti illeszkedés
3.1.2.           Magánhangzók találkozása
3.2.              Mássalhangzótörvények
3.2.1.           Mássalhangzók kölcsönhatása
3.2.1.1.        Jelöletlenek
3.2.1.1.1.     Hasonulás
3.2.1.1.1.1.  Zöngésségi hasonulás
                A zöngésségi hasonulás összefoglalása
3.2.1.1.1.2.  Igazodás
3.2.1.1.1.3.  Teljes hasonulás
3.2.1.1.2.     Összeolvadás
3.2.1.1.3.     Rövidülés
3.2.1.1.4.     Nyúlás
3.2.1.1.5.     Hangkivetés
3.2.1.1.6.     Több változás együttes jelentkezése
3.2.1.2.        Jelöltek
4.                 Helyesírás, szótagolás elválasztás
4.1.              Helyesírási alapelvek
4.2.              Szótagolás, elválasztás
 
1. A magyar hangrendszer

 

1.1.  A magyar hangrendszer fő jellemzői:
1.1.1.  A magánhangzók képzésekor minden pozícióban tiszta, teljes értékű hangot ejtünk. A köznyelvi kiejtésben nincsenek diftongusok.
1.1.2.  A mássalhangzók ejtése is tiszta, azonban két vagy több mássalhangzó találkozásakor közülük egynek vagy többnek a kiejtése gyakran módosul. Ezeket a módosulásokat az írás általában nem tükrözi.
1.1.3.  A rövid és hosszú hangok ejtése világosan elkülönül, és szembenállásuk mind a magánhangzók, mind a mássalhangzók esetében jelentés-megkülönböztető értékű.  
Pl. el « él, öt «őt, hat « hát, kor « kór, elöl « elől, fiuk « fiúk, hal « hall, 
megy « meggy, pihenek « pihennek, sietek « siettek stb.
1.1.4.  Hosszú mássalhangzó nem állhat szó elején, egyébként a rövid és hosszú magán- és mássalhangzók bárhol előfordulhatnak a szóban.
1.1.5.  A szóhangsúly kötött, mindig az első szótagra esik.
1.1.6.  A hanglejtés alapvetően ereszkedő.
1.2. A magyar hangrendszer 39 fonémából áll: 14 magánhangzóból és 25 mássalhangzóból.
1.2.1.  Magánhangzók:
 
Rövid magánhangzók Hosszú magánhangzók
a
a, asztal, mama
á
[a:] ár, ház, alá
e
[e] e, ember, fekete
é
[e:] én, kenyér, kávé
i
[i] itt, kicsi
í
[i:] ír, híres, sí
o
[o] ott, komoly, no
ó
[o:] óra, sós, jó
ö
[Ć] öt, tükör
ő
[Ć:] ő, ősz, előtt, kettő
u
[u] utca, kutya, falu
ú
[u:] út, húsz, hosszú 
ü
[y] ül, örül, menü
ű
[y:] űr, fűt, könnyű
 
1.2.1.1.  A magánhangzók képzési helyük és módjuk szerint:
 
 
magas (palatális)
mély (veláris)
 
ajakkerekítéses (labiális)
ajakréses 
(illabiális)
ajakkerekítéses (labiális)
ajakréses (illabiális)
 
rövid
hosszú
rövid
hosszú
rövid
hosszú
rövid
hosszú
felső nyelvállású
ü
ű
i
í
u
ú
   
középső nyelvállású
ö
ő
 
é
o
ó
   
alsó nyelvállású
   
e
 
a
     
legalsó nyelvállású
             
á
 
1.2.1.1.1.  Időtartam szerint lehetnek rövidek vagy hosszúak; a hosszúak ejtésének időtartama kb. kétszerese a rövidekének.
1.2.1.1.2.  A nyelv mozgása szerint:
1.2.1.1.2.1. a nyelv vízszintes mozgása szerint lehetnek: magasak (palatálisak) és mélyek (velárisak);
1.2.1.1.2.2. a nyelv függőleges mozgása szerint lehetnek: legalsó, alsó, középső és felső nyelvállásúak (egészen nyíltak, nyíltak, félig zártak és zártak).
1.2.1.1.3.  Az ajakműködés szerint lehetnek: ajakkerekítésesek (labiálisak) és ajakrésesek (illabiálisak).
1.2.2.  Mássalhangzók:
 
 
Rövid mássalhangzók Hosszú mássalhangzók
b [b] bal, szabad, dob bb [b:] abban, jobb
p [p] pad, apa, kap pp [p:] szappan, csepp
d [d] diák, rádió, ad dd [d:] eddig, vidd
t [t] tanul, sétál, siet tt [t:] kettő, itt
g [g] gomb, magas, öreg gg [g:] reggel, függ
k [k] kér, akar, ablak kk [k:] akkor, csekk
v [v] vesz, kevés, név vv [v:] avval
f [f] fekete, telefon, zsiráf ff [f:] koffer, puff
z [z] zaj, haza, kéz zz [z:] ezzel, hozz
sz [s] szeret, készít, lesz ssz [s:] hosszú, rossz
zs zseb, vizsga, rizs zzs rizzsel
s sok, keserű, piros ss lassú, moss
h* [h] ház, sehol hh [h:] ehhez
r [r] rend, sárga, kövér rr [r:] erre, varr
l [l] lakás, ablak, asztal ll [l:] olló, áll
j/ly [j] jó, sajt, vaj / lyuk, folyó, hely jj/lly [j:] lejjebb, ujj; osztállyal, gally
dz [dz] edző, edz ddz [dz:] eddzen, fogóddz
c [ts] ceruza, március, perc cc [ts:] koccint, vicc
dzs dzsem, menedzser, bridzs ddzs briddzsel
cs csak, macska, nincs ccs öccse, meccs
m [m] magyar, lámpa, terem mm [m:] semmi, gramm
n [n] nem, kanál, külön nn [n:] onnan, lenn
ny [nj] nyár, kenyér, lány ny [nj:] mennyi, könny
gy [dj] gyerek, lengyel, megy ggy [dj:] poggyász, meggy
ty [tj] tyúk, kártya, ponty tty [tj:] szivattyú, pötty
 
* szó (illetve szótag) végén a “h” igen ritkán fordul elő, és egy-két kivételtől eltekintve nem hangzik: pl. méh ® [mé], cseh ® [cse], méhről ® [méről]; de: ihlet ® [ihlet]

 

 
1.2.2.1.  A mássalhangzók képzési sajátosságaik szerint:
 
 
A képzés módja
 A képzés helye
A hangszalag működése
Az akadály működése
 
 
zár
rés
zár-rés
folyékony
pergő
ajak
zöngés 
zöngétlen
b m (orr) 
p
ajak-fog
zöngés 
zöngétlen
v
f
fog
zöngés 
zöngétlen
d n (orr) 
t
z
sz
dz
c
l
r
fog-szájpadlás
zöngés 
zöngétlen
zs
s
dzs
cs
elülső szájpadlás
zöngés 
zöngétlen
gy ny (orr) 
ty
j/ly
hátulsó szájpadlás
zöngés 
zöngétlen
g
k
gége
zöngés 
zöngétlen
h
 
1.2.2.1.1.  Időtartam szerint lehetnek rövidek vagy hosszúak; a hosszú mássalhangzók ejtésének időtartama kb. kétszerese a rövidekének.
1.2.2.1.2.  A képzés módja szerint:
1.2.2.1.2.1.  A hangszalag működése szerint lehetnek zöngések vagy zöngétlenek;
1.2.2.1.2.2.  Az akadály működése szerint lehetnek:   a) zárhangok (explozívák)  
b) réshangok (spiránsok)  
c) zár-réshangok (affrikáták)  
d) folyékony hangok (laterálisok)  
e) pergő hangok (tremulánsok)
1.2.2.1.2.2.1.  Három zárhang (m, n és ny) egyúttal az orrhangok (nazálisok) közé is tartozik.
1.2.2.1.2.3.  Az akadály helye szerint lehetnek: 
a) ajakhangok (labiálisok)  
b) ajak-fog hangok (labiodentálisok)  
c) foghangok (dentálisok)  
d) fog-szájpadlás hangok (posztalveolárisok)  
e) elülső szájpadláshangok (palatálisok)  
f) hátulsó szájpadláshangok (velárisok) 
g) gégehangok (laringálisok)
 

2. Az ábécé és a betűrend:
 

2.1.  A magyar ábécé betűi (a mássalhangzók megnevezésével) a, á, b (bé), c (cé), cs (csé), d (dé), dz (dzé), dzs (dzsé), e, é, f (eff), g (gé), gy (gyé), h (há), i, í, j (jé), k (ká), l (ell), ly (ejj vagy ellipszilon), m (emm), n (enn), ny (enny), o, ó, ö, ő, p (pé), r (err), s (ess), sz (essz), t (té), ty (tyé) u, ú, ü, ű, v (vé), z (zé), zs (zsé).
2.1.1.  Idegen (eredetű) szavakban és nevekben előfordul a q (kú), w (dupla vé), x (iksz) és y (ipszilon) betű is.
2.2.  A betűrend: elveiben és használatában általában megfelel a más nyelveken szokásosnak. Gyakran alkalmazzuk szótárak, szójegyzékek, lexikonok, enciklopédiák, címjegyzékek, névsorok, katalógusok stb. esetében.
2.2.1.  A betűk alapsorrendje megfelel a magyar ábécé felsorolásának (Lásd fentebb: A/2.1.). A q, w, x és y betűk a következő módon sorolhatók be: ... p, q, r ... ... v, w, x, y, z, zs.
2.2.1.1.  A rövid és hosszú magánhangzók között a betűrendbe soroláskor általában csak akkor teszünk különbséget, ha az utánuk következő rész azonos (ez utóbbi esetben a hosszú magánhangzós forma a besorolásban követi a rövidet), és ebből a szempontból az “a” és “á”, illetve “e” és “é” hangokat is rövid–hosszú párnak tekintjük: pl. “ad, áll, ár, asztal, át, az”; “kád, kar, kár, kard, káros”; “kéz, kezdet, kezel, kezes, kézi”; “őr, öreg, őriz, ök”.
2.2.1.2.  A mássalhangzók besorolásakor az egy- és kétjegyű hosszú mássalhangzókat (bb, ll, nn, ss, tt stb., illetve ccs, ggy, lly, ssz stb.) egyaránt két külön mássalhangzóként vesszük figyelembe: pl. “robban, robog”, “alkalom, áll, állat, álmos”, “indít, innen, intézet” stb., illetve “megy, megye, meggy (¬ megy + gy)”, “könnyű (¬ köny + nyű), könyök”.
2.2.1.2.1.  Az összetett szavak besorolásakor (ide számítva az igekötős összetételeket is) az egyes elemeket külön vesszük figyelembe: pl. “meggyújt (¬ meg + gyújt), meglát, megy, meggy (¬ megy + gy)”.
2.2.2.  A könyvtárak, katalógusok (néha egyes lexikonok, esetleg speciális szótárak) felsorolásaiban a magyar és az idegen nyelvű anyag keveredése miatt gyakran az úgynevezett általános latin betűs ábécét használják: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z.
2.2.2.1.  Az ékezetes betűváltozatokat ekkor nem veszik figyelembe (pl. az “o”, “ó”, “ö”, “ő” betűk között a besorolásban nem tesznek különbséget.
2.2.2.2.  A kétjegyű (háromjegyű) betűk egyes elemeit önálló betűkként veszik figyelembe: pl. gy = g + y, sz = s + z 
2.2.3.  Előfordul a két betűrend keverése is, amikor általában a mássalhangzókat az általános besorolás, a magánhangzókat viszont a magyar besorolás szerint kezelik.
 

 

3. Hangtörvények

(a hangok használatára vonatkozó szabályszerűségek, valamint a beszéd során végbemenő hangmódosulások)
 
 

3.1.  Magánhangzótörvények
3.1.1.  Magánhangzó-harmónia: a magyar nyelv egyik legjellemzőbb sajátossága – akárcsak a többi finnugor nyelvé (valamint a török nyelveké) – az, hogy a toldalékok (ragok, jelek, képzők) jelentős része két, három, esetleg (a kötőhangot is figyelembe véve) négy, sőt öt változatban fordul elő (-ban/-ben, -nk/-unk/-ünk, -lak/-lek, -ok/-ek/-ök, -hoz/-hez/­höz, ­bb/(-obb)/-abb/-ebb; -k/-ok/-ak/-ek/-ök; ­d/-od/-ad/-ed/-öd, -odik/-adik/-edik/-ödik; szor/-szer/-ször; stb.), és főleg a szótőben található magánhangzóktól (részben azonban nyelvtörténeti tényezőktől) függ, hogy közülük melyik kapcsolódik hozzá
3.1.1.1.  Hangrend
3.1.1.1.1.  magas hangrendű szavak: csak magas magánhangzó (e, é, i, í, ö, ő, ü, ű) van bennük – pl. gyerek, gyümölcs, kényelmetlen, hideg, híres, hűvös, négy, beszélget, siet stb.;
3.1.1.1.2.  mély hangrendű szavak: csak mély magánhangzó (a, á, o, ó, u, ú) van bennük – pl. asztal, ország, hosszú, unalmas, olcsó, három, vásárol, mozdul stb.;
3.1.1.1.3.  vegyes hangrendű szavak: magas és mély magánhangzó is van bennük – pl. hiba, kávé, április, vidám, udvarias, sétál , vigyáz, alakít;
3.1.1.2.  Hangrendi illeszkedés
3.1.1.2.1.  Szabályos illeszkedés
3.1.1.2.1.1.  a mély hangrendű szavakhoz a többalakú toldalékok közül mindig mély hangrendű kapcsolódik: várba, asztalon, országban, hosszúak, unalmasabb, olcsóbban, hármas, adok, vásárolnánk, mozdultatok;
3.1.1.2.1.2.  a magas hangrendű szavakhoz a többalakú toldalékok közül mindig magas hangrendű kapcsolódik: vízben, gyerekek, gyümölcsből, kényelmetlenül, hidegen, híresebb, négyes, kértük, beszélgetnénk, siettetek stb.;
3.1.1.2.1.3.  a vegyes hangrendű szavakhoz a többalakú toldalékok közül mindig mély hangrendű kapcsolódik: hibáról, kávéba, áprilistól, vidáman, udvariasak, sétálok, vigyáznának, alakítod;
3.1.1.2.1.4.  az összetett szavaknál az illeszkedés mindig az utótag hangrendjének megfelelően történik: Budapest (Budapesten), gyógyszer (gyógyszerek), huszonöt (huszonöttel), meglát (megláttam), ugyanez (ugyanezen), visszamegy (visszamegyünk);
3.1.1.2.2.  Rendhagyó illeszkedés
3.1.1.2.2.1.  Magas hangrendű toldalék helyett mély hangrendű:
3.1.1.2.2.1.1.  számos, csak “i”, “í” magánhangzót tartalmazó (többnyire egytagú) ige, valamint néhány, csak “i”, “í” magánhangzót tartalmazó egytagú névszó nyelvtörténeti okokból mély hangrendű toldalékokat kap;
3.1.1.2.2.1.1.1.  az “i”, “í” magánhangzót tartalmazó egytagú igék többsége mély hangrendű toldalékokat kap: pl. bír (bírok), bízik (bíztok), hív (hívnak), hízik (híztatok), ír (írnánk), iszik (igyál), nyílik (nyíló), nyit (nyitva), sír (sírtam), szid (szidlak), szív (szívjuk), tilt (tiltson);
3.1.1.2.2.1.1.1.1.  azonban magas hangrendű toldalékokat kap: pl. csíp (csípnek), hisz (hiszem), visz (vittünk), illik (illene);
3.1.1.2.2.1.1.2.  a csak “i”, “í” magánhangzót tartalmazó “-ít” végű igék közül mély hangrendű toldalékokat kap: pl. hígít (hígítva), indít (indították), piszkít (piszkítson), tisztít (tisztítanátok);
3.1.1.2.2.1.1.3.  a csak “i”, “í” magánhangzót tartalmazó egytagú főnevek közül mély hangrendű toldalékokat kap: pl. csík (csíkok), díj (díjat), híd (hídon), síp (síppal), sír (sírja), szíj (szíjnak), zsír (zsírban);
3.1.1.2.2.1.1.4.  a csak “i”, “í” magánhangzót tartalmazó egytagú melléknevek közül mély hangrendű toldalékokat kap: pl. híg (hígabb), nyílt (nyíltan);
3.1.1.2.2.1.2.  mély hangrendű toldalékokat kapnak a következő mély magánhangzót nem tartalmazó főnevek: férfi (férfiak), cél (célhoz), héj (héjjal), derék (derekam).
3.1.1.2.2.2.  Mély hangrendű toldalék helyett magas hangrendű:
3.1.1.2.2.2.1.  az utolsó szótagban “ö”, “ő”, “ü”, “ű” hangot tartalmazó (általában idegen eredetű) vegyes hangrendű szavak magas hangrendű toldalékot kapnak: pl. amatőr (amatőrök), kosztüm (kosztümöm), manikűr (manikűröz), operatőr (operatőrrel), parfüm (parfümöt), sofőr (sofőrnek);
3.1.1.2.2.2.2.  az utolsó szótagjukban “e” hangot tartalmazó idegen eredetű vegyes hangrendű szavak általában magas hangrendű toldalékot kapnak: pl. docens (docensnek), József (Józsefet), koncert (koncertre), korrekt (korrekten), modell (modellek), november (novembertől), október (októberben), partner (partnerem), púder (púderrel);
3.1.1.2.2.3.  az utolsó szótagjukban “e”, “é”, esetleg “i” hangot tartalmazó egyes idegen eredetű vegyes hangrendű szavaknál ingadozik a mély és magas hangrendű toldalékok használata: pl. Albert (Albertet/Albertot), aszpirin (aszpirinnel/aszpirinnal), balett (balettre/balettra) fotel (fotelek/fotelok), objektív (objektívek/objektívak), oxigén (oxigénből/oxigénból).
3.1.1.3.  Ajakműködés szerinti illeszkedés
3.1.1.3.1.  ha a toldaléknak van magas labiális (“ö”-s vagy “ő”-s) változata (-ök, -öt, -ön, -ös, -ötök, -ször, -ödik, -ődik stb.), mindig ez kapcsolódik a magas hangrendű igékhez, főnevekhez és számnevekhez, valamint a nemzeti hovatartozást jelentő melléknevekhez, ha azok utolsó szótagja “ö”, “ő”, “ü” vagy “ű” hangot tartalmaz: örül (örültök), kerül (kerüljön), készül (készülök, készülődöm), tükör (tükrötök), betű (betűhöz), mérnök (mérnököm), öt (ötös, ötször), tizenöt (tizenötödik), görög (görögök), török (törököt);
3.1.1.3.2.  a tárgyrag, a többes szám jele, a birtokos személyragok és egyes képzők esetében a labiális (“ö”-s) változat helyett az illabiális (“e”-s) változatot kapják az utolsó szótagjukban magas labiális magánhangzót (“ö”, “ő”, “ü” vagy “ű” hangot) tartalmazó szavak közül egyes melléknevek: zöld (zöldek, zöldet), dühös (dühösek); egyes egytagú magas hangrendű főnevek: könyv (könyvek, könyvem), föld (földet, földek), fül (fületek, füles) tűz (tüzet, tüzem); a magas hangrendű “v” tövű főnevek: fű (füves), kő (kövek, kövez) stb.; szintén “e”-s végződésük van az “ö”-s viszonyragok és névutók személyragos alakjainak (“tőlem”, “belőled”, “közöttetek”, “mögüled”stb.)
3.1.1.3.3.  ha a mély hangrendű toldaléknak van “o”-s és “a”-s változata is, ez utóbbi (-ak, -at, -am, -adik, -astul, -az, -as stb.) csak a mély hangrendű szavak meghatározott köréhez kapcsolódik: általában a mély hangrendű melléknevekhez (kivéve a nemzetiséget jelölőket és néhány más melléknevet, mint “nagy”, “fiatal” stb.), a “hat”, “millió” (“milliom-”) és “milliárd” kivételével a mély hangrendű tőszámnevekhez, valamint a főnevek közül egy sor mély hangrendű egytagúhoz (“ház”, “fal”, “toll” stb.), a mély hangrendű hangzórövidítőkhöz (“kanál/kanal-”, “madár/madar-”, “út/ut-”, “nyár/nyar-” stb.), a mély hangrendű “v” tövűekhez (“ló/lov-”, “tó/tav-”, “szó/szav-” stb.), a mély hangrendű hangzóvesztő tövűek közül az “-alom” végűekhez (“alkalom/alkalm-”, “társadalom/társadalm-”) és még néhány máshoz (“ajak/ajk-”, “vászon/vászn-” stb.); szintén “a”-s végződésük van a mély hangrendű viszonyragok és névutók személyragos alakjainak (“rajtam”, “rólad”, “alattatok”, “miattam” stb.);
3.1.2. Magánhangzók találkozása:
3.1.2.1.  A magyarban nincsenek kettőshangzók, így az egymás mellé kerülő magánhangzók is mindig teljes értékűek, külön szótagba tartoznak: a-u-tó-i-dat, a-ki-é-i
3.1.2.2.  Ha a két egymás mellé kerülő magánhangzó közül az egyik “e”, “é”, “i” vagy “í”, közöttük – nem kötelező jelleggel – általában egy (hiátustöltő, a kiejtés folyamatosságát elősegítő) “j” hang hallatszik, melyet az írás nem jelöl:   dk ® [diják] 
könyveid ® [könyvejid] 
apjáé ® [apjájé
fiaim ® [fijajim]
3.2.  Mássalhangzótörvények
3.2.1.  Mássalhangzók kölcsönhatása: az egymás mellé kerülő mássalhangzók kiejtésének megkönnyítése érdekében a szavakon belül vagy – két szó egy egységként való kiejtésekor – a szavak határán bizonyos hangváltozások mennek végbe. Ezek egy része jelölt (az írásképben is megjelenik: pl. kézzel), többségük azonban jelöletlen (csak szóban érvényesül: pl. partja, padtól, két doboz stb.).
3.2.1.1.  Jelöletlenek:  

E hangváltozások jelentős része – természetesen a tanuló anyanyelvének függvényében – automatikusan végbemegy a magyart idegen nyelvként tanuló vagy használó külföldi beszédében is; tehát az esetek többségében nem arra van szükség, hogy tudatosítsuk a jelenséget a tanulóban, még kevésbé arról, hogy külön gyakoroltassuk vele, hanem csak arra, hogy ne engedjük meg, és főleg ne ösztönözzük az írásképet mechanikusan követő, természetellenes kiejtést.

3.2.1.1.1.  Hasonulás: az egymás mellé kerülő mássalhangzók közül az egyik bizonyos szempontból hasonlóvá válik a másikhoz.
3.2.1.1.1.1.  Zöngésségi hasonulás: ha zöngés és zöngétlen mássalhangzók kerülnek egymás mellé, a második (kettőnél több esetén az utolsó) mássalhangzó zöngésség tekintetében magához hasonítja az előtte álló mássalhangzót (mássalhangzókat). Pl.: “ezt” ® [eszt], “padtól” ® [pattól], egykor ® [etykor], fiókból ® [fiógból], két doboz ® [kéddoboz], városban ® [vározsban] stb. 
3.2.1.1.1.1.1.  a zöngés-zöngétlen párt alkotó mássalhangzók a “v” hang kivételével hasonulók és hasonítók is lehetnek: pl.  padtól ® [pattól] (hasonítás) 
kertben ® [kerdben] (hasonulás)
3.2.1.1.1.1.2.  a “v” hang, bár van zöngétlen párja (“f”) csak hasonul, de nem hasonít: pl.  nyelvtan ® [nyelftan] (hasonulás) 
hatvan ® [hatvan] (nincs hasonítás)
3.2.1.1.1.1.3.  a “h” hang hasonít, de nem hasonul (nincs zöngés párja, és általában mássalhangzó előtt egyébként sem hangzik): pl.   zhoz ® [hászhoz] (hasonítás)
3.2.1.1.1.1.4.  a zöngétlen párral nem rendelkező zöngés mássalhangzók (m, n, ny, j, l, r) nem hasonítanak és természetesen nem hasonulnak: pl.  Jánosnak ® [Jánosnak] (nincs hasonítás) 
kalapja ® [kalapja] (nincs hasonítás) 
tükröm ® [tükröm] (nincs hasonítás) 
átmegy ® [átmegy] (nincs hasonítás)
 
A zöngésségi hasonulás összefoglalása
 
zöngétlen ® zöngés
     zöngés        például
    p ® [b] 
    t ® [d] 
    k ® [g] 
    ty ® [gy] 
    sz ® [z] 
    s ® [zs] 
    c ® [dz] 
    cs ® [dzs] 
    f ® [v] 
 


gy 

zs 
dzs
előtt  pdal ® [nébdal] 
kertből ® [kerdből]  
parkban ® [pargban] 
pontyba ® (ponytyba) ® [ponygyba] 
buszgyár ® [buzgyár] 
híres dzsem ® [hírezsdzsem] 
percben ® [perdzben] 
kulcsgyár ® [kuldzsgyár] 
széfben ® [szévben]
 
 
zöngés ® zöngétlen     zöngétlen                 például
     b ® [p] 
     d ® [t] 
     g ® [k] 
     gy ® [ty] 
     z ® [sz] 
     zs ® [s] 
     dz ® [c] 
     dzs ® [cs] 
     v ® [f] ty 
sz 


cs 

h
előtt darab sem ® [darapsem] 
negyedkor ® [negyetkor] 
haragszik ® [harakszik] 
egyház ® [etyház] 
hoztál ® [hosztál] 
rizshez ® [rishez] 
edzhet ® [echet] 
bridzskártya ® [bricskártya] 
nyelvtan ® [nyelftan]
 
 
3.2.1.1.1.2.  Igazodás: a képzés helye szerinti hasonulás, azaz egyes mássalhangzók (a nazálisok: “n”, “m” és “ny”) az őket követő mássalhangzó hatására megváltoztatják képzési helyüket.
3.2.1.1.1.2.1.  n ® [m] p és b előtt:   színpad ® [szímpad] 
különbség ® [külömbség]
3.2.1.1.1.2.2.  n ® [ny] gy és ty előtt   rongy ® [ronygy
ponty ® [ponyty]
3.2.1.1.1.3.  Teljes hasonulás: az egymás mellé kerülő mássalhangzók közül az elöl álló teljesen azonossá válik a másodikkal, így a másodiknak megfelelő hosszú mássalhangzó jön létre (ez a jelenség nem feltétlenül kötelező, olykor – főleg lassú, tagolt beszédben – nem, vagy csak részben megy végbe, pl. csak zöngésségi hasonulás történik); az A/3.2.1.1.1.3.11. esetében kivételesen a második hang hasonul az elsőhöz
3.2.1.1.1.3.1.  z / sz /zs ® [s] s előtt   z sör ® [tíssör] 
egészség ® [egésség] 
rizssör ® [rissör]
3.2.1.1.1.3.2.  z / sz /s ® [zs] zs előtt   száz zsák ® [százzsák] 
lesz zsír ® [lezzsír] 
üres zsák ® [ürezzsák]
3.2.1.1.1.3.3.  z /s / zs ® [sz] sz előtt   százszor ® [szásszor] 
piros színű ® [pirosszínű]  
Balázs szerint ® [Balásszerint]
3.2.1.1.1.3.4.  sz /s / zs ® [z] z előtt   lesz zene ® [lezzene] 
világoszöld ® [világozzöld] 
rozszöld ® [rozzöld]
3.2.1.1.1.3.5.  d / t / gy / (ty) ® [c] c előtt   dcukor ® [náccukor] 
utca ® [ucca] 
egy centiméter ® [eccentiméter]
3.2.1.1.1.3.6.  d / t / gy / (ty) ® [cs] cs előtt   vidd csak ® [viccsak] 
t család ® [kéccsalád] 
egy csirke ® [eccsirke]
3.2.1.1.1.3.7.  l ® [r] r előtt   balra ® [barra]
3.2.1.1.1.3.8.  l ® [j] j előtt   beszélj ® [beszéjj]
3.2.1.1.1.3.9.  n ® [m] m előtt   önmaga ® mmaga]
3.2.1.1.1.3.10.  n ® [ny] ny előtt   tizennyolc ® [tizennyolc]
3.2.1.1.1.3.11.  Előreható teljes hasonulás:
3.2.1.1.1.3.11.1.  j ® [ny] ny után  anyja ® [annya]
3.2.1.1.1.3.11.1.  j ® [gy] gy után  hagyjuk ® [haggyuk]
3.2.1.1.1.3.11.1.  j ® [ty] ty után  tyja ® [báttya]
3.2.1.1.2.  Összeolvadás: két szomszédos mássalhangzó úgy hat egymásra, hogy mindkettő megváltozik, és egy harmadik , hosszú hangot ejtünk (de lásd: A/3.2.1.1.3. is); ez a jelenség nem feltétlenül kötelező, olykor – főleg lassú, tagolt beszédben – nem, vagy csak részben megy végbe, pl. csak zöngésségi hasonulás történik.
3.2.1.1.2.1.  t + j ® [tty]  tjuk ® [láttyuk]
3.2.1.1.2.2.  d + j ® [ggy]  családja ® [csalággya]
3.2.1.1.2.3.  n + j ® [nny]  unjátok ® [unnyátok]
3.2.1.1.2.4.  t / d /gy + sz ® [cc]  tszer ® [kéccer] 
adsz ® [acc
egyszer ® [eccer]
3.2.1.1.2.5.  t / d /gy + s ® [ccs]  segítség ® [segíccség] 
szabadság ® [szabaccság] 
nagyság ® [naccság]
3.2.1.1.2.6.  t / d /gy + z ® [ddz]  t zár ® [kéddzár] 
rövid zokni ® [röviddzokni] 
nagy zaj ® [naddzaj]
3.2.1.1.2.7.  t / d / gy + zs ® [ddzs]  t zsák ® [kéddzsák] 
negyed zsemle ® [negyeddzsemle] 
gy zseb ® [néddzseb]
3.2.1.1.3.  Rövidülés: hosszú mássalhangzót csak két magánhangzó között vagy szó végén ejtünk, ha egy hosszú mássalhangzó kerül egy rövid mellé, a kiejtésben lerövidül:  álltam ® ltam] 
sajttal ® [sajtal] 
mondd ® [mond
moss ki ® [moski]
3.2.1.1.4.  Nyúlás:
3.2.1.1.4.1.  a “dz” és “dzs” hangot – az A/3.2.1.1.3. pontban leírt rövidüléstől eltekintve – szó belsejében és szó végén mindig hosszan ejtjük:   edz ® [eddz
edző ® [eddző
bridzselek ® [briddzselek] 
menedzser ® [meneddzser]
3.2.1.1.4.2.  egyes szavakban rövid mássalhangzót írunk, mégis hosszút ejtünk:  egy, egyet, egyen stb. ® [eggy, eggyet, eggyen stb.] 
egyes ® [eggyes] 
együtt ® [eggyütt] 
egyik ® [eggyik] 
egyáltalán ® [eggyáltalán] 
lesz ® [lessz
kisebb ® [kissebb]
3.2.1.1.5.  Hangkivetés: ha három vagy több különböző mássalhangzó kerül egymás mellé, akkor a kiejtésben a középső – főleg a t és d hang – olykor kiesik:   mindnyájan ® [minnyájan] 
ijesztget ® (ijeszget) ® [ijezget] 
fogd meg ® [fogmeg]
3.2.1.1.6.  Több változás együttes jelentkezése: sokszor a fentiek közül egyszerre több hangváltozás is végbemegy, pl. hasonulás/összeolvadás/ rövidülés  küldtem ® (külttem) ® [kültem] 
hordjuk ® (horggyuk) ® [horgyuk]
3.2.1.2.  Jelöltek: Nem általános jelenségek, hanem bizonyos nyelvtani formákhoz kötődnek
3.2.1.2.1.  a -val/-vel és a -vá/-vé viszonyrag “v” hangja hasonul az előtte álló mássalhangzóhoz:   kanál + -val ® kanállal 
z + -vel ® zzel 
gyerekeim + -vel ® gyerekeimmel 
r + -vá ® rrá 
érdekes + -vé ® érdekessé 
mérnök + -vé ® mérnökké
3.2.1.2.2.  kijelentő mód, jelen idő tárgyas ragozásban, valamint felszólító módban a személyrag, illetve módjel “j” eleme hasonul az előtte álló “s”, “z”, “sz” és “dz” hangokhoz:   olvas + -ja ® olvass
z + -jük —nézzük 
játsz + jon ® játsszon [jáccon] 
edz + jetek ® eddzetek
3.2.1.2.3.  a mutató névmás egyes számú alakjának “z” hangja hasonul a hozzá kapcsolódó viszonyrag kezdő mássalhangzójához:   ez + -ben ® ebben 
az + -nak ® annak 
ez + -hez ® ehhez 
az + -tól ® attól
3.2.1.2.3.1.  a -val/-vel rag esetében a hasonulás két irányban mehet végbe, vagy a rag “v” hangja hasonul a névmás “z” hangjához, vagy a névmás “z” hangja a rag “v” hangjához:  ez + -vel ® ezzel 
az + -val ® azzal 
ez + -vel ® evvel 
az + -val ® avval
 

4. Helyesírás, szótagolás elválasztás

 

4.1.  Helyesírási alapelvek
4.1.1.  A szavakat általában úgy írjuk, ahogy kiejtjük. Ez a magánhangzók írásában/ejtésében erősebben érvényesül, mint a mássalhangzók esetében.
4.1.2.  A helyesírás az A/3.2.1.2. pont alatt leírt eseteket (jelölt hasonulás) kivéve nem követi a (főleg szóelemek és szavak határán találkozó) mássalhangzók egymásra hatásakor bekövetkező változásokat. (Lásd: A/3.2.1.1.)
4.1.3.  A hosszú mássalhangzó jele mindig dupla mássalhangzó, ezért három azonos mássalhangzót egy szón belül sohasem írunk le egymás mellé. Pl.  toll + -lal (¬ -val) ® tollal 
meggy + -gyel (¬ -vel) ® meggyel 
jobb + -ból ® jobból 
orr + -ra ® orr
csepp + -pel (¬ -vel) ® cseppel
4.1.3.1.  Összetett szavak esetében ilyenkor kötőjellel választjuk el az összetétel tagjait:   sakk-kör 
ott-tartózkodás 
csekk-könyv
4.1.4.  Sok régi családnévben a mai nyelvhasználattól eltérő írásképet és kiejtést találunk. Pl.   aá / aa = [á] Gaal, Gaál [gál] 
eö = [ö] Eötvös [ötvös] 
y = [i] Ady [adi] 
ch = [cs] Madách [madács] 
gh = [g] Balogh [balog] 
tz = [c] Atzél [acél] 
ts = [cs] Kováts [kovács] 
stb.
4.2.  Szótagolás, elválasztás
4.2.1.  A magyar szavak annyi szótagból állnak, ahány magánhangzó van bennük: minden magánhangzó (az őt kiegészítő mássalhangzóval/mássalhangzókkal együtt) külön szótagot képez.   Pl.: asz-ta-la-im, kert-je-ink, gye-re-ke-i-é, a-u-tó stb.
4.2.2.  A szótaghatáron (két magánhangzó között) található egy, két vagy több mássalhangzó közül egy, és mindig csak egy (az utolsó) átkerül az új szótagba. Ez a szabály érvényes a hosszú mássalhangzókra is, melyeket a szótagolás szempontjából két azonos mássalhangzó együttesének tekintünk. (A hosszú két- vagy háromjegyű mássalhangzókat ilyen esetben kétszer teljes formájukban írjuk ki.) A szótag így mindig vagy magánhangzóval, vagy egyetlen mássalhangzóval kezdődik.   Pl.: ke-res-ke-de-lem, asz-tal, asz-ta-lon, szend-vics, szend-vics-csel, kert-ből, ker-tek-ben, e-dző, bri-dzsel, eb-ben, a-hon-nan, megy-gyet, játsz-szon, higy-gye, vonz-za stb.
4.2.3.  Az összetett szavakat az összetétel határán mindig összetevőik szerint választjuk el.   Pl.: rend-őr, kilo-gramm, hideg-front, jég-kristály, selyem-blúz, meg-írja, el-olvas, Magyar-ország stb.
4.2.4.  Bár elméletileg lehetséges, elválasztáskor nem szokás a szó végén egyetlen magánhangzót hagyni, vagy az új sorba egyetlen magánhangzót átvinni; ilyenkor inkább nem alkalmazzuk az elválasztást.