A nyelvi formák rendszere

B. Szavak

 7. Viszonyszók
7.1. Névelő (a/az, egy, Ć )
7.1.1. típusai
7.1.2. használata
7.1.2.1. egyedi
7.1.2.1.1. határozott névelő
7.1.2.1.2. határozatlan névelő
7.1.2.2. nem egyedi: Ć
7.2. Névutók (és névutószerűen használt ragos főnevek)
7.2.1. jelentésük
7.2.2. szerkezetük
7.2.3. a névutó személyre vonatkoztatva
            A névutók személyragos alakjai I.
            A névutók személyragos alakjai II.
7.3. Kötőszók
7.3.1. mellérendelők
7.3.1.1. azonos mondatrészeket kapcsolnak össze
7.3.1.2. mellérendelt mondatokat kapcsolnak össze
7.3.1.2.1. kapcsolatos viszony
7.3.1.2.2. ellentétes viszony
7.3.1.2.3. választó viszony
7.3.1.2.4. következtető viszony
7.3.1.2.5. magyarázó viszony
7.3.2. alárendelők
 
 
7.1. Névelő (a/az, egy, Ć )  
7.1.1. típusai  
7.1.1.1. határozott névelő (5.1.1., 6.8.1.1.1.) Az áruház nyolckor nyit.
7.1.1.1.1. alakok: 
mássalhangzó előtt : a 
magánhangzó előtt: az
a szék, a könyv, a gépek, a lányaitokról, az asztal, az autóbuszok, az előadásod, a piros, a kékek, az alacsonyak, a hetedik, az utolsó, az enyém, a tied
7.1.1.2. határozatlan névelő: egy Tudna adni, kérem egy tollat? 
egy férfi, egy ember, egy nőt, egy új, egy régi, egy alacsonyat
7.1.2. használata  
7.1.2.1. egyedi  
7.1.2.1.1. határozott névelő  
7.1.2.1.1.1. egyedítés (ismert, maghatározott) 
egyes vagy többes szám
A telefon az asztalon van.  
a könyv, az erkély, az autóm, az enyém, a piros, az első, a fák, az ablakaink, a tieid, az alsók
7.1.2.1.1.2. általánosítás 
általában egyes szám, de (többnyire jelzővel) lehet többes szám is
Az autó közlekedési eszköz.  
a rádió, a modern rádiók, az emberek, a növények, a telefon, a régi telefonok
7.1.2.1.1.3. elvont fogalom 
csak egyes szám
A szépség nem minden.  
az élet, az irodalom, a jóság
7.1.2.1.1.4. anyagnév 
általában egyes szám
A víz nélkülözhetetlen az élethez. 
az arany, a fa, az üveg, a bor
7.1.2.1.1.4.1. többes számban fajtákat, típusokat jelent Szeretem a magyar borokat. 
a sörök, a húsok, a szövetek
7.1.2.1.1.5. cselekvésnév 
csak egyes szám
Az úszás nagyon egészséges. 
a tanulás, a szórakozás, az evés, az alvás
7.1.2.1.1.6. egyéb esetek  
7.1.2.1.1.6.1. cím + úr, -nő stb. (nem megszólítás) A mérnök úrral szeretnék beszélni.  
a doktornő, a miniszter asszony
7.1.2.1.1.6.2. földrajzi nevek  
7.1.2.1.1.6.2.1. hegyek, folyók, tájak stb. Hétvégén felmegyünk a Dobogókőre. 
a Duna, a Szajna, a Földközi tenger, a Mátra, a Gellérthegy, az Alföld, a Dunántúl
7.1.2.1.1.6.2.2. országnevek (mint szervezetnév) Az Amerikai Egyesült Államokban lakom.  
a Magyar Köztársaság, az Egyesült Királyság
7.1.2.1.1.6.2.3. földrészek, országok, városok neve jelzővel Nagyon szeretem a régi Budát. 
a modern London, az új Európa, a kis Svájc, a boldog Svédország
7.1.2.1.1.6.3. birtokos névmás Ez a kocsi nem az enyém. 
a tied, a tieid, az övé, az öné, a magáé, a magukéi
7.1.2.1.1.6.4. személyes névmás mint birtokos jelző A mi irodánk a földszinten van. 
a te neved, a ti családotok, az önök gyerekei, a mi hibánk
7.1.2.1.2. határozatlan névelő  
7.1.2.1.2.1. egyedítés (ismeretlen, nem meghatározott) Az asztalon van egy telefon. 
Ez egy új márka. 
egy könyv, egy gyerek, egy kicsiben, egy olcsóval
7.1.2.2. nem egyedi: Ć   
7.1.2.2.1. általánosítás  
7.1.2.2.1.1. nagyobb osztály (egyes és többes szám) A bátyám mérnök. 
Ez nem bor. 
Ezek a lányok diákok. 
állat, orvos, hiba, étel, tanárok, diákok
7.1.2.2.1.2. általános utalás a főnév által megnevezett dologra: igemódosító (az ige és a névelő nélküli főnév egy egységet alkotva komplex cselekvést fejez ki) (csak egyes szám) Este mindig tévét nézek. 
könyvet olvas, levelet ír, vacsorát főz, moziba megy, helyre tesz
7.1.2.2.2. partitívuszi használat (csak egyes szám) Vizet kérek.
7.1.2.2.3. anyagnév (csak egyes szám) Ez a táska bőrből van.
7.1.2.2.4 létezésmondat (egyes és többes szám) Nincs baj 
Van idő. 
Budapesten vannak múzeumok.
7.1.2.2.5. birtoklásmondat (egyes és többes szám) Most van időm.  
Kovács úrnak van autója. 
Nincsenek barátaitok?
7.1.2.2.6. egyéb esetek  
7.1.2.2.6.1. személynév Péter is itt dolgozik.  
Péter, Kovács Éva, Kiss Gézáné
7.1.2.2.6.2. név / név + úr, kisasszony stb. / név + cím Pétert keresem.  
Kovács kisasszony bent van?  
Hol van Varga igazgató úr?
7.1.2.2.6.3. megszólítás: név / (név) + úr, kisasszony stb. / (név) + cím Péter! Kérdezhetek valamit?  
Kovács kisasszony! Uram! Asszonyom! Fiatalember! Kislány! Mérnök úr! Doktornő!
7.1.2.2.6.4. földrajzi nevek: földrészek, tájak, országok (de nem szervezetnévként), városok Magyarország Közép-Európában van.  
Ázsia, Amerika, Dél-Amerika, Anglia, Franciaország, Ausztria, Bécs, London, Budapest, Szeged
7.2. Névutók (és névutószerűen használt ragos főnevek)  
7.2.1. jelentésük  
7.2.1.1. hely  
7.2.1.1.1. elhelyezkedés (6.2.2.) alatt, előtt, fölött, körül, között, mellett, mögött; (vmin) belül, kívül, túl; (vminek a/az) elején, közepén, szélén, végén
7.2.1.1.2. célpont, irány (6.2.5.) alá, elé, fölé, köré, közé, mellé, mögé, felé
7.2.1.1.3. eredet (6.2.6.) alól, elől, fölül, közül, mellől, mögül, felől
7.2.1.1.4. távolság (6.2.3.) (vminek a) környékén, közelében
7.2.1.2. idő (6.3.)  
7.2.1.2.1. időpont (6.3.1., 6.3.4.) múlva, (vmivel) ezelőtt, azelőtt
7.2.1.2.2. időtartam (6.3.5.) alatt, óta; (vmin) keresztül, át
7.2.1.2.3. előidejűség (6.3.8.) előtt, (vmivel) ezelőtt, azelőtt
7.2.1.2.4. utóidejűség (6.3.9.) múlva, után; (vmivel) azután,
7.2.1.2.5. egyidejűség (6.3.11.) alatt, közben
7.2.1.2.6. jövőre való utalás (6.3.12.) múlva; (vmin) belül
7.2.1.2.7. kezdet (6.3.25.) óta
7.2.1.3. ellentét (6.7.4.2.) (vnek az) ellenére
7.2.1.4. bennfoglalás, kizárás (6.7.4.4.) nélkül, (vnek a) kivételével, (vvel) együtt, (vn) kívül
7.2.1.5. ok, magyarázat (6.7.4.5.) miatt
7.2.1.6. feltétel (vnek az) esetében, esetén
7.2.1.7. mód, körülmény helyett, szerint
7.2.1.8. hasonlóság, különbség (6.7.2.2.) között, közül, (vhez) képest
7.2.1.9. referencia (7.4.9.) (vhez) képest, (vvel) kapcsolatban
7.2.7.10. cselekvő (6.7.1.1.) által
7.2.7.11. részes viszony (6.7.1.5.) (vnek a) részére, számára
7.2.2. szerkezetük  
7.2.2.1. főnév (névszó) + névutó vmi/vki alatt, előtt, közé, mellől, felé, közben, múlva, helyett, által stb.
7.2.2.2. főnév (névszó) + birtokviszony + névutó 

többes számú főnév esetén is egyes számú (alap) forma: a városok környékén, a lányok esetében

(vnek a/az) elején, végén, környékén, esetében, ellenére, részére stb.
7.2.2.3. főnév (névszó) + viszonyrag + névutó vmin belül, túl; vmihez képest
vvel szemben, ezelőtt, együtt stb.
7.2.3. a névutó személyre vonatkoztatva: 
névutó + személyrag szerkezet 
(a B/7.2.3.1.-7.2.3.3. pontokban fel nem soroltakat általában ilyen módon nem használjuk) 
Egy teherautó jön mögöttünk. Levelet hozott számodra a postás. 
Egy kamion jött velünk szemben.
7.2.3.1. névutó + birtokos személyrag: 
a névutó szabályosan megkapja (hangrend szerint illeszkedve) az “a”-s, illetve “e”-s csoport személyragjait 
(ön/önök, maga/maguk a főnevekhez hasonlóan: ön előtt, maguk között stb.)
alattam, alattad, alatta, alattunk, alattatok, alattuk; 
előttem, előtted, előtte, előttünk, előttetek, előttük 

alatt, előtt, fölött, körül, között, mellett, mögött; alá, elé, fölé, köré, közé, mellé, mögé, felé; alól, elől, fölül, közül, mellől, mögül, felől; után; nélkül, miatt, helyett, szerint; által

7.2.3.2. alapszó + birtokos személyrag + viszonyrag 
a névutónak a viszonyrag előtti része (környék-, eset-, szám-, rész- stb.) szabályosan megkapja (hangrend szerint illeszkedve) az “a”-s, illetve “e”-s csoport személyragjait
számomra, számodra, számára, számunkra, számotokra, számukra; 
részemre, részedre, részére, részünkre, részetekre, részükre 
minden személy:  
(vnek a) környékén, közelében, kivételével, esetében, részére, számára 
csak E. és T. sz. 3. személy (csak dolog): (vminek a/az) elején, közepén, szélén, végén
7.2.3.3. személyes névmás ragos formája + névutó 
a személyes névmás ragos formáját szabályosan képezzük a B/5.1.3. pontnak megfelelően
velem, veled, vele, velünk, veletek, velük együtt 
hozzám, hozzád, hozzá, hozzánk, hozzátok, hozzájuk képest 

vn (rajtam stb.) kívül, túl, át, keresztül 
vvel (velem stb.) együtt, kapcsolatban, 
vhez (hozzám stb.) képest

 
 
 
A névutók személyragos alakjai I. (7.2.3.1.)
 
1
2
3
1 1
2 2
3 3
alá alám alád alá alánk alátok alájuk
alatt alattam alattad alatta alattunk alattatok alattuk
alól alólam alólad alóla alólunk alólatok alóluk
által általam általad általa általunk általatok általuk
elé elém eléd elé elénk elétek eléjük
elől előlem előled előle előlünk előletek előlük
előtt előttem előtted előtte előttünk előttetek előttük
felé felém feléd felé  felénk felétek feléjük
felől felőlem felőled felőle felőlünk felőletek felőlük
fölé fölém föléd fölé  fölénk fölétek föléjük
fölött  fölöttem fölötted fölötte fölöttünk fölöttetek fölöttük
fölül fölülem fölüled fölüle fölülünk fölületek fölülük
helyett helyettem helyetted helyette helyettünk helyettetek helyettük
köré körém köréd köré  körénk körétek köréjük
körül körülöttem körülötted körülötte körülöttünk körülöttetek körülöttük
közé közém közéd közé  közénk közétek közéjük
között közöttem közötted közötte közöttünk közöttetek közöttük
közül (közülem) (közüled) (közüle) közülünk közületek közülük
mellé mellém melléd mellé  mellénk mellétek melléjük
mellett mellettem melletted mellette mellettünk mellettetek mellettük
mellől mellőlem mellőled mellőle mellőlünk mellőletek mellőlük
miatt miattam miattad miatta miattunk miattatok miattuk
mögé mögém mögéd mögé  mögénk mögétek mögéjük
mögött mögöttem mögötted mögötte mögöttünk mögöttetek mögöttük
mögül mögülem mögüled mögüle mögülünk mögületek mögülük
nélkül nélkülem nélküled nélküle nélkülünk nélkületek nélkülük
szerint szerintem szerinted szerinte szerintünk szerintetek szerintük
után utánam utánad utána utánunk utánatok utánuk
 
A névutók személyragos alakjai II. (7.2.3.2.)
 
1
2
3
1 1
2 2
3 3
esetében esetemben esetedben esetében esetünkben esetetekben esetükben
kivételével kivételemmel kivételeddel kivételével kivételünkkel kivételetekkel kivételükkel
közelében közelemben közeledben közelében közelünkben közeletekben közelükben
részére részemre részedre részére részünkre részetekre részükre
számára számomra számodra számára számunkra számotokra számukra
 
7.3. Kötőszók  
7.3.1. mellérendelők  
7.3.1.1. azonos mondatrészeket kapcsolnak össze:  
7.3.1.1.1. egyszerűek: és, is (se, sem), meg, de, vagy Vettem egy blúzt és egy szoknyát. Kérek egy borítékot meg levélpapírt. Ez a szálloda olcsó de rossz.
7.3.1.1.2. párosak: is ... is, vagy ... vagy Vagy holnap, vagy holnapután indulok.
7.3.1.2. mellérendelt mondatokat kapcsolnak össze  
7.3.1.2.1. kapcsolatos viszony  
7.3.1.2.1.1. egyszerűek: és, is, szintén, meg, pedig, sőt Én orvos vagyok, a feleségem pedig mérnök.
7.3.1.2.1.2. párosak: is ... is; sem ... sem; nemcsak ... hanem (... is) Nemcsak a pénzemet lopták el, hanem az útlevelemet is.
7.3.1.2.2. ellentétes viszony: de, azonban, (nem...) hanem, pedig, mégis, mégsem Mi nem pihenni jöttünk, hanem dolgozni.
7.3.1.2.3. választó viszony  
7.3.1.2.3.1. egyszerű: vagy Hétvégén otthon maradunk, vagy felmegyünk a Mátrába.
7.3.1.2.3.2. páros: vagy ... vagy, akár ... akár Vagy beiratkozom egy tanfolyamra, vagy otthon tanulok majd. 
Akár lakást bérel, akár szállodába megy, jól fogja érezni magát.
7.3.1.2.4. következtető viszony: tehát, ezért, így, persze Lekéstük a vonatot, így várnunk kellett két órát.
7.3.1.2.5. magyarázó viszony: ugyanis, azaz Ma délután találkozhatunk, ugyanis kettőtől szabad vagyok.
7.3.2. alárendelők  
7.3.2.1. valódi kötőszók: hogy, ha, mert, mivel, mint  Igazán örülök, hogy nem történt semmi baj. 
Mivel már két éve itt élek, elég jól beszélek magyarul.
7.3.2.2. vonatkozó névmások és névmási határozószók: aki, ami, amilyen, amelyik, amennyi, ahány, ahol, ahova, amikor, ahogyan stb. Ma újra találkozom azzal az újságíróval, akivel tegnap beszéltünk.
7.3.2.2.1. mielőtt, miközben, miután Mielőtt elindulsz, csukd be az ablakokat!