A nyelvi formák rendszere

B. Szavak
 

3. Melléknév  
3.1.            a melléknév típusai
3.1.1.         valódi melléknevek
3.1.1.1.      nem fokozhatók
3.1.1.2.      fokozhatók
3.1.1.3.      sajátos szerkezeteket vonzó melléknevek
3.1.1.3.1.   hogy-os szerkezetek
3.1.1.3.2.   főnévi igeneves szerkezetek
3.1.2.         melléknévi igenév (jellegű)
3.2.           Tőtípusok
3.2.1.        változatlan tő
3.2.2.        változó tő
3.3.           ragozási (toldalékolási) csoportok
3.4.           Ragozás
3.4.1.        Tipikusan melléknévi végződések
3.4.1.1.     Fokozás
3.4.1.2.     módhatározóragok
3.4.1.3.     közép/felsőfok + módhatározórag
3.4.2.       egyéb végződések
3.4.2.1.    többes szám
3.4.2.2.    Birtokos személyragozás
3.4.2.3.    A birtokjel
3.4.2.4.    Viszonyragozás
3.4.2.4.1. A tárgyrag
3.5.          Képzők
3.5.1.       Főnévképzés melléknévből
 
3.1. a melléknév típusai  
3.1.1. valódi melléknevek  
3.1.1.1. nem fokozhatók (elsősorban -i, -ú/-ű és -s képzősök) alakú, forgalmi, esti, ízű, kertes, nős, nőtlen, stb.
3.1.1.2. fokozhatók  
3.1.1.2.1. párosak (antonim melléknevek) magas/alacsony, hosszú/rövid, nagy/kicsi, széles/keskeny, vastag/vékony (6.2.8.1.
fiatal/öreg, új/régi (6.5.1.10.
egészséges/beteg, jó/rossz (6.5.1.11.
olcsó/drága (6.5.2.1.
stb.
3.1.1.2.1. nem párosak 
színek (6.5.1.9.
ízek (6.5.1.6.
stb.
 
3.1.1.3. sajátos szerkezeteket vonzó melléknevek  
3.1.1.3.1. hogy-os szerkezetek (alárendelt mondatok) Nem biztos, hogy holnapra megérkezik a levél.
3.1.1.3.1.1. valószínűség, lehetőség és ellentétük (5.2.9.) valószínű, valószínűtlen, lehetséges, lehetetlen, kizárt
3.1.1.3.1.2. bizonyosság, bizonytalanság (5.2.13.) biztos, bizonyos
3.1.1.3.1.3. értékelés (5.2.34., 5.2.40.) , rossz, szomorú, kellemetlen, nagyszerű, remek, különös, furcsa
3.1.1.3.1.4. érzelmi állapot (5.2.29., 5.2.30.) szomorú, boldog, dühös, mérges, elégedett,
3.1.1.3.1.5. meglepődés (5.2.41.) furcsa, különös, meglepő
3.1.1.3.1.6. szükségszerűség, kötelesség (5.2.12., 5.2.11.) fontos, lényeges, szükséges
3.1.1.3.1.7. belső tulajdonság kedves, szép
3.1.1.3.1.8. logikai ítélet igaz, téves
3.1.1.3.1.9. képesség, alkalmasság (5.2.17.) képes, képtelen, alkalmas, alkalmatlan
3.1.1.3.1.10. érdeklődés és ellentéte (5.2.39., 5.2.40.) kíváncsi, furcsa, különös
3.1.1.3.2. főnévi igeneves szerkezetek Nem fontos személyesen jönnie.
3.1.1.3.2.1. lehetőség (5.2.9.) lehetséges, lehetetlen
3.1.1.3.2.2. szükségszerűség, kötelesség (5.2.12., 5.2.11.) szükséges, fontos
3.1.1.3.2.3. megvalósíthatóság nnyű, nehéz
3.1.1.3.2.4. értékelés (5.2.34., 5.2.40.) , rossz, kellemes, érdemes, hasznos, felesleges
3.1.2. melléknévi igenév (jellegű)  
3.1.2.1 folyamatos (cselekvő) melléknévi igenév: -ó/-ő (lásd: B/1.4.2.2.1.) Szállj be a szálloda előtt álló buszba.
3.1.2.2. befejezett (szenvedő/cselekvő) melléknévi igenév -t/-ott/-ett/-ött (lásd: B/1.4.2.2.2.)  
3.1.2.2.1. cselekvő (főleg tárgyatlan igéből) Láttad a reggel érkezett levelet?
3.1.2.2.1. szenvedő (tárgyas igékből) Megkaptam a kért címeket.
3.1.2.3. -ható/-hető képzős melléknevek (lásd: B/1.4.5.1.) Nem tudja, kapható-e Budapesten ilyen készülék?
3.1.2.4. -hatatlan/-hetetlen képzős melléknevek (lásd: B/1.4.5.2.) (R) Ez a levél teljesen érthetetlen.
3.1.2.5. -atlan/-etlen képzős melléknevek (lásd: B/1.4.5.3.) (R) Van egy kezeletlen jegyed?
3.2. Tőtípusok  
3.2.1. változatlan tő alacsony, szép, öreg, budai, színű, kertes, törött, érthetetlen stb.
3.2.2. változó tő  
3.2.2.1. -a, -e végű melléknevek: 
toldalékok előtt: -a ® -á-, -e ® -é- 
(kivéve: “-ként” és ”-ság/-ség” előtt) 

az -ul/-ül és az -ít igeképzők előtt a tővégi magánhangzó kiesik (R)

barna ® barnák, barnát, barnább, barnán, barnával stb. 
szürke ® szürkék, szürkét, szürkébb, szürkén, szürkével stb. 
barnul, barnít, szürkül, szürkít
3.2.2.2. -ú/-ű ® ? 
-an/-en és -abb/-ebb (és az esetleges -ít és -ul/-ül igeképzők) előtt néhány melléknévnél (könnyű, hosszú, lassú, szörnyű) 

-i ® ? 
! régi ® rég-

könnyen, könnyebb, 
hosszan, hosszabb
lassan, lassabb/lassúbb
hosszan, hosszabb, 
szörnyen, (szörnyebb)/szörnyűbb 

régen, régibb/régebbi

3.2.2.3. “jó” ® “jo-”, “jav-” 
rövid “o” áll a “-bb” képző előtt, és “jav-” alak az “-ul” és “-ít” igeképzők előtt
jobb 
javul/javít
3.2.2.4. “bő” ® “bőv-” 
“-v”-vel bővül az “-en” rag és az “-ebb” képző előtt, és az “-ít” igeképző előtt; ingadozik “-ek” és “-t/-et” előtt
bőven, bővebb, bővek/bőek, bővet/bőt, bővít
3.2.2.5. hangzóvesztő tövek: utolsó magánhangzó kiesése tárgyrag, többesjel, birtokos személyrag, az “-an/-en” rag és az “-abb/-ebb” képző előtt bátor ® bátr- 

bátrat, bátrak, (bátratok,) bátran, bátrabb 

3.2.2.6. hangzórövidítő tövek: utolsó magánhangzó lerövidül tárgyrag, többesjel, birtokos személyrag, az 
“-an/-en” rag és az -abb/-ebb képző előtt
nehéz ® nehez- 

nehezet, nehezek, neheze, nehezen, nehezebb

3.2.2.7. “szép” ® “sze-”  
“sze-” mgh-s tő a “-bb” képző előtt
szebb
3.3. ragozási (toldalékolási) csoportok  
3.3.1. hangrend szerint:  
A magánhangzó-harmóniának megfelelően általában következetes és egyértelmű a szavak besorolása. Kivételt képez néhány csak “í” magánhangzót tartalmazó szó, mely mégis a B/3.3.1.2. csoport végződéseit kapja meg (híg, nyílt), valamint egyes idegen eredetű szavak, melyeknél ingadozás van: pl. “konkrét” B/3.3.1.2. vagy B/3.3.1.3. (konkrétak/konkrétek)
 
3.3.1.1. I. mint B/3.3.1.2, de egyes esetekben (ált. tárgyrag, többesjel, birtokos személyrag, az 
“-an/-en” rag és az -abb/-ebb képző előtt) az “-o-”-s végződésváltozatot kapja, ha van olyan (de: “-obb” csak ® nagyobb) 
nagy, fiatal , gazdag, szabad, vastag 

a mély hangrendű, msh-ra végződő, nemzetiséget jelölő melléknevek (de lásd: B/3.4.2.4.1.3. is): magyar, angol, orosz, osztrák, holland, szlovák

nagy: nagyon, nagyobb, nagyok, nagyot, (nagyom) stb. 
fiatal: fiatalon, fiatalok, (fiatalom) 
vastag: vastagon 
 
 

magyarok, magyarom, angolok, angolotok, osztrákok, osztrákot, osztrákod stb.

3.3.1.2. II. a mély magánhangzót (is) tartalmazó melléknevek, kivéve a  B/3.3.1.1. alattiakat: 
a végződés mély változatú és “-a-”-val, ha van olyan
alacsony, magas, okos, piros, rossz, új 

  

pl. rosszul, rosszabb, rosszak, rosszat, (rosszam,) stb.

3.3.1.3. III. a csak magas magánhangzót tartalmazó melléknevek, kivéve az B/3.3.1.4. alattiakat: a végződés magas változatú és “-e-”-vel, ha van olyan erős, kedves, kék, keskeny, kövér, öreg, széles, szép, zöld 

pl. kedvesen, kedvesebb, kedvesek, kedveset, kedvesem

3.3.1.4. IV. a csak magas magánhangzót tartalmazó melléknevek közül a nemzetiséget jelölők, ha az utolsó magánhangzó ö, ő, ü vagy ű:  
a végződés magas változatú és “-ö-”-vel, ha van olyan (de lásd: B/3.4.2.4.1.3. is)
török, görög 

törökül, törökebb, törökök, törököt, törököm, törökös stb.

3.4. Ragozás  
3.4.1. Tipikusan melléknévi végződések  
3.4.1.1. Fokozás  
3.4.1.1.1. alapfok: a melléknév szótári alakja (6.7.2.2.) Ez a sör nagyon . 
Éva nem olyan ügyes, mint Zsuzsa.
3.4.1.1.2. középfok: -bb/-abb/-ebb/(-obb) (6.7.2.2.

mgh után -bb 

msh után: I. és II. -abb, III. és IV. -ebb kivétel: nagy ® nagyobb (B/3.3.1.1.) 
a kicsi/kis szónál a kis- tő használatos

Ez a bor is jó, de a másik jobb. 
Ádám fiatalabb, mint Gábor. 
olcsóbb, sárgább, szürkébb, jobb, szebb 
magasabb, fiatalabb, bátrabb, szélesebb, kisebb, nehezebb
3.4.1.1.3. felsőfok: leg-...-bb/-abb/-ebb/(-obb) 
leg- + középfok (B/3.4.1.1.2.)
Ez a legmagasabb épület Budapesten.
3.4.1.1.3.1. alsó, felső, belső, külső, első, utolsó, hátsó, (szélső): leg- + alapfok (B/3.4.1.1.1.) A legfelső emeleten lakom.
3.4.1.2. módhatározóragok: -n/-an/-en, -l/-ul/-ül, (-lag/-leg)  
(nem minden melléknévvel használjuk őket) 
a -lag/-leg kivételével követhetik a középfokot is
olcsón, drágán, érdekesen, könnyen, jól, rosszul, németül, magyarul, váratlanul, állítólag, eredetileg 
(leg)olcsóbban, (leg)szebben, (leg)jobban, (leg)rosszabbul
3.4.1.2.1. -n/-an/-en/(-on) 
általános forma (kivéve az B/3.4.1.2.2. és az B/3.4.1.2.3. eseteit) 
mgh után: -n 
az -ú/-ű, illetve -ó/-ő végű töveknél gyakran -an/-en, olykor ingadozik:  
-n « -an/-en 
msh után: I. -on, II. -an, III. és IV. -en
 

olcsón, drágán, feketén, savanyú(a)n, keserű(e)n, állandóan, döntően 

nagyon, fiatalon, hangosan, boldogan, erősen, szépen
lassan, hosszan, könnyen, szörnyen

3.4.1.2.2. -l/-ul/-ül 
az -(a)tlan, -(e)tlen, -talan, -telen képzős melléknevekhez, a nemzetiségnevekhez és néhány más melléknévhez kapcsolódik 
mgh után: -l 
msh után: I. és II. -ul, III. és IV. -ül
váratlanul, véletlenül
magyarul, németül, angolul, franciául, svédül 
jól, rosszul
3.4.1.2.3. -lag/-leg 
egyes, főleg -ó/-ő vagy -ú/-ű képzős melléknevekhez kapcsolódik
állítólag, látszólag, előzőleg lehetőleg, eredetileg, valószínűleg, főleg
3.4.1.3. közép/felsőfok + módhatározórag 
I. és II. csoport: -an/-ul, II. és III. csoport: -en/-ül 
(a -lag/-leg rag nem kapcsolódhat középfokhoz) 
kivételek: jó, régi,
(leg)olcsóbban, (leg)szebben, (leg)jobban, (leg)rosszabbul  

jól « jobban, legjobban 
régen « régebben, legrégebben

 
 
3.4.2. egyéb végződések:  
A melléknév három különböző értékben szerepelhet a mondatban, és ennek alapján háromféleképpen kaphat végződéseket is:

1. Igazi melléknévi szerep:

a) főnév kiegészítője (jelző): fokozható, de soha semmilyen más végződést nem kap (pl. új / újabb /a legújabb kabát / kabátok / kabátban / kabátja / kabátoké / kabátokéiban / stb.) b) az állítmány névszói része: fokozható, megkaphatja a többes szám jelét (számban megegyezik az alannyal), de semmilyen más végződést nem kaphat (pl. a kabát / a kabátom / a kabátjuk / a kabáté / a kabátodé / stb. új / újabb / a legújabb

a kabátok / a kabátjaim / a kabátjaik / a kabátéi / a kabátodéi / stb. újak / újabbak / a legújabbak)

c) módhatározó: fokozható és megkapja a módhatározó ragjait (pl. erősen, erősebben, a legerősebben, rosszul, rosszabbul, a legrosszabbul)
2. A főnév helyettesítője, illetve értelmező jelzője (bármilyen szerepben): minden főnévi végződést (többes szám jele, birtokos személyragok, birtokjel, viszonyragok) megkaphat, azok azonban a melléknévre jellemző módon kapcsolódnak hozzá (pl. a magasak, a hosszúak, az állandóak, a magasat, az alacsonyat, az erőset, a pirosad, a vörösem, a közösetek, az állandóé, az alacsonyakéi, az újakban, a legrégebbiekében) 3. Főnevesült (állandó vagy alkalmi jelleggel főnévként használt) melléknév:
teljesen úgy viselkedik a végződések szempontjából is, mint egy főnév (pl. az iskolást, a kalaposok, az adósod; a magasok, a hosszúk, az állandók, a magast, az alacsonyt, az erőst, a pirosod, a vörösöm, a közösötök)
A 2. és 3. csoportba tartozó esetek természetesen nem különíthetőek el egymástól egyértelműen, ezért a melléknevek használatában a főnevekhez is kapcsolódó végződések esetében nagyon gyakori a bizonytalanság, illetve ingadozás, főleg a következő esetekben: -k « -ak/-ek, -ok « -ak; -t « -at/-et, -ot « -at; valamint birtokos személyragozás E. sz. 1. és 2. sz., T sz. 2. sz. -o- « -a-, -ö- « -e-. A nemzetiséget jelentő melléknevek (magyar, angol, német stb.) és néhány más melléknév (pl. fiatal), mindig főnévként kapja meg ezeket a végződéseket.
 
3.4.2.1. többes szám Ezek a könyvek nagyon szépek.
3.4.2.1.1. -k/-ok/-ak/-ek/-ök:  
mgh után: -k; 
az -ú/-ű, illetve -ó/-ő végű töveknél gyakran -ak/-ek  
(olykor ingadozik: -k « -ak/-ek) 
az -i végűek többnyire: -ak/-ek 

msh után: I. ® -ok, II.® -ak, 
III. ® -ek, IV. ® -ök (lásd: B/3.3.1.
a tipikus formák: -ak/-ek (középfok után csak ezek lehetnek)

olcsók, kicsik, drágák, feketék, hosszúak, lassúak, könnyűek, állandóak, következők, európaiak, régiek, 

magasak, szépek, zöldek, nagyok, vastagok, fiatalok, görögök, törökök 
zöldebbek, nagyobbak

3.4.2.2. Birtokos személyragozás: 
a birtokos személyragok (viszonylag ritkán, de) ugyanúgy kapcsolódnak a melléknevekhez, mint a főnevekhez (lásd: B/2.4.2. és B/3.4.2. is);  
a msh -ra végződő melléknevek általában a II. és III. csoport végződéseit kapják, ha (elég ritkán) inkább a melléknévi szerep érvényesül, és az I. és IV. csoport végződéseit, ha a melléknevet főnévként használjuk
Látom az új autódat, de hol van a régid 

alacsonyom/alacsonyam, szűketek/szűkötök, erősed/erősöd, kötelezőtök, fiataljaink, angolod, németjük, franciája 

3.4.2.3. A birtokjel 
ugyanúgy kapcsolódik a melléknévhez, mint a főnévhez (lásd. B/2.4.3.)
Az új kocsim motorja nagyon jó, a régié azonban már elég rossz.
3.4.2.4. Viszonyragozás 
a melléknevek megkaphatják mindazokat a viszonyragokat (tárgy- és határozóragokat), amelyeket a főnév (lásd B/2.4.4.); 
kapcsolódásukban nincs jelentős eltérés, csak a tárgy ragjára kell külön figyelmet fordítanunk (a ragok kapcsolódhatnak a közép- vagy felsőfokú, a birtokos személyragos vagy birtokjeles alakhoz is).
A kis szobában a gyerekek alszanak, a nagyban mi. 
Milyen kabátot keres, drágát vagy inkább olcsót? 
Pesten is sok szép ház van, de a legszebbeket Budán találjuk.
3.4.2.4.1. A tárgyrag: -t/-ot/-at/-et/-öt  
(lásd B/3.4.2. is) 
tárgyrag járulhat közép- vagy felsőfokú, illetve többes, vagy birtokos végződésekkel ellátott melléknevekhez is
Legyen szíves mutatni egy kéket!! 

kicsit, kicsiket, kicsimet, kisebbet, kisebbeket, legkisebbeket

3.4.2.4.1.1. mgh-ra végződő melléknevek: -t; 
(az -a/-ja, -e/-je, -i, -é végződésekhez is szabályosan kapcsolódik) 
(-a ® -á-, -e ® -é- csere az “-a”, illetve “-e” hangra végződő főneveknél)
olcsót, kicsit, régit, amerikait, barnát, feketét, hosszút, könnyűt, állandót, 
pirosát, feketéjét, magasét, legszebbekéit
3.4.2.4.1.2. msh-ra végződő melléknevek:  
I. -ot, II. -at, III. -et, IV. -öt 
a közép/felsőfokú, illetve a mássalhangzóra végződő többes számú alakok és birtokos személyragos alakok után mindig: -at, -et
magasat, érdekeset, rövidet, kéket, 
olcsókat, szépeket, szebbet, legszebbeket, drágámat, kedveseiteket stb.
3.4.2.4.1.3. egyes -l, -r, -j, -ly, -n, -ny, -s, -sz, -z, -zs hangokra végződő melléknevek (a nemzetiséget jelölők mindig, és néhány más is), valamint az -(a)tlan/-(e)tlen,  
-talan/-telen képzősök általában csak -t ragot kapnak
angolt, magyart, oroszt, grúzt, cigányt, dánt
fiatalt, hajadont, idegent, katolikust, szegényt
nőtlent, váratlant, pénztelent
3.5. Képzők  
(a leggyakoribbak és legaktívabbak)
 
3.5.1. Főnévképzés melléknévből  
3.5.1.1. -ság/-ség  

szinte minden melléknévhez kapcsolódhat, hangrend szerint szabályosan illeszkedik a szótári alakhoz

Engem is a kíváncsiság hozott Budapestre. 

szépség, kicsiség, nagyság, jóság, európaiság, angolság, egyformaság, különbözőség, nőtlenség